Skip to content

REGULAMIN

Rodzicu/Opiekunie!

Przed wejściem na sale zabaw „GOLDEN KIDS” prosimy
o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszej sali.

Sala Zabaw Golden Kids przeznaczona jest dla Dzieci w wieku od 0 do 12 lat.
Salka Maluszka przeznaczona jest do zabawy dla Dzieci do 4-tego roku życia.

Rodzice/Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo Dzieci korzystających z Sali Zabaw.
Wstęp do Sali Zabaw odbywa się po wykupieniu biletu wstępu w formie paragonu lub karnetu o wartości
zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem. Za bilet lub karnet niewykorzystany prowadzący Sale Zabaw
nie zwraca pieniędzy. Karnet wystawiany jest na imię i nazwisko Dziecka i okazywany winien być każdorazowo
przy bramkach wejściowych do Sali Zabaw.

Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
W razie rezygnacji uczestnika z wykupionych usług po uprzednim wejściu Rodzica/Opiekuna z Dzieckiem do
Sali Zabaw, prowadzący Sale Zabaw nie zwraca kosztów wykupienia biletu lub karnetu.

W Sali Zabaw Dzieci przebywają bez względu na porę roku wyłącznie w skarpetach lub rajstopach. Osoby nie
chcące zdjąć butów, zobowiązane są do posiadania ochraniaczy na buty,
które zakupić (1zł) można na recepcji.

Rodzic /Opiekun jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie zabawki i zawartość kieszeni dzieci
pozostały poza strefa zabaw.

Prosimy także o zdjęcie łańcuszków, kolczyków oraz innych przedmiotów mogących stanowić potencjalne
niebezpieczeństwo dla wszystkich przebywających w Sali Zabaw.

Z urządzeń Sali Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Prowadzący Sale Zabaw
nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń
Sali Zabaw.

W przypadku niebezpiecznych zachowań, które stwarzają zagrożenie dla innych uczestników Sali Zabaw,
Personel lub Zarządzający ma prawo poprosić Gości o zastosowanie się do zaleceń obsługi lub opuszczenia
sali bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

Wprowadza się odpłatność:
– za zagubienie kluczyka do szafki ubraniowej – 15 złotych,
– za zagubienie karty wejściowej – 35 złotych.

W przypadku doznania podczas korzystania z Sali Zabaw urazu fizycznego, fakt ten należy niezwłocznie
zgłosić obsłudze Sali Zabaw, pod rygorem uznania, ze szkoda nie nastąpiła na terenie Sali Zabaw.

Sala Zabaw objęta jest monitoringiem. Zapisy z monitoringu nie będą naruszały dóbr osobistych Klientów.

Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających
z Sali Zabaw, wyrządzone przez Dzieci pozostające pod ich opieka.

Za rzeczy pozostawione przez korzystających z Sali Zabaw, prowadzący Sale Zabaw nie odpowiada.

Ze względów epidemiologicznych prowadzący Sale Zabaw zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu
dzieciom widocznie chorym.

Obowiązkiem Rodzica/Opiekuna jest poinformowanie personelu o schorzeniach lub niepełnosprawności
dziecka (np.: astma, epilepsja, zaburzenia słuchu lub wzroku).

Korzystając z usług sali zabaw GoldenKids rodzic wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka utrwalonego przez fotografa podczas sesji fotograficznej wykonanej na terenie bawialni. Fotografie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach marketingowych na oficjalnych kontach sali zabaw GoldenKids w mediach społecznościowych.

Prowadzący Sale Zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć i godzin otwarcia Sali Zabaw.

Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.

ZABRANIA SIĘ:
Wchodzenia za konstrukcje zabawowa i siatki zabezpieczające.
Nieprawidłowego zjeżdżania (głowa w dół) i skakania ze zjeżdżalni.
Ze zjeżdżalni należny zjeżdżać w pozycji siedzącej.
Wnoszenia na konstrukcje zabawek, nieprawidłowego wchodzenia
na zjeżdżalnie i wspinania się po jej pochylni.
Zachowań agresywnych, popychania osób współkorzystających z urządzeń Sali Zabaw.
Wynoszenia z Sali Zabaw jakichkolwiek elementów jej wyposażenia.
Skakania do basenu z piłeczkami.
Wnoszenia do Sali Zabaw własnego jedzenia i napojów, żucia gumy oraz spożywania posiłków i napojów
serwowanych w Sali Zabaw poza specjalnie przystosowanymi do tego celu pomieszczeniami.
Spożywania na terenie Sali Zabaw napojów alkoholowych i środków odurzających.
Wchodzenia ze zwierzętami.
Palenia tytoniu.